Taisyklės

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. UAB „MINKŠTŲJŲ BALDŲ FABRIKAS“ (toliau - Pardavėjas) internetinėje parduotuvėje (toliau - Parduotuvė) prekyba vykdoma vadovaujantis UAB „MINKŠTŲJŲ BALDŲ FABRIKAS“ prekių pirkimo-pardavimo taisyklėmis (toliau - Taisyklės).
1.2. Pirkti Prekes Tinklapyje turi teisę:
1.2.1 veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas taikytinų teisės aktų nustatyta tvarka;
1.2.2 nepilnamečiai nuo šešiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie yra emancipuoti;
1.2.3 juridiniai asmenys, atstovaujami asmens, veikiančio pagal šio juridinio asmens steigimo dokumentus;
1.2.4 visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
1.3. Klientas prieš užsiregistravimą privalo susipažinti su Taisyklėmis ir pažymėdamas varnelę pažymi, kad su jomis susipažino ir sutinka.
1.4. Užsiregistravęs vartotojas ir suformavęs užsakymą, tampa Parduotuvės klientu (toliau - Klientas), kuris įgyja Taisyklėse nustatytas teises ir pareigas.
1.5. Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktus, Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėdamas Kliento pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Naujos Taisyklės įsigalioja nuo jų patalpinimo į Parduotuvę dienos. 
1.6. Pardavėjas turi teisę apriboti Kliento teises arba panaikinti registraciją, jeigu Klientas nesilaiko Taisyklėse nustatytų sąlygų.
1.7. Pardavėjas nėra atsakingas ir neatlygina Klientui jo patirtos žalos, kuri kyla dėl šių Taisyklių nesilaikymo.
1.8. Visos Sutartys dėl Prekių pirkimo Tinklapyje sudaromos lietuvių kalba. 


2. PREKIŲ UŽSAKYMAS
2.1 Užsisakyti Prekes Tinklapyje Klientas gali dviem būdais:
2.1.1 užsiregistruodamas www.sofaonline.lt Tinklapyje ir sukurdamas Paskyrą;
2.1.2 neregistruodamas Tinklapyje Paskyros, tačiau Prekių užsakymo patvirtinimo formoje pateikęs Asmeninę informaciją.
2.2 Pardavėjas neatsako už žalą dėl trečiųjų asmenų neteisėto Paskyros naudojimo. Tuo atveju, jei, nesilaikant Taisyklių reikalavimų, prie Paskyros prisijungia bet koks kitas asmuo ir pasinaudodamas Paskyra pateikia Prekių užsakymą, bus laikoma, kad šias Prekes užsako ir (ar) įsigyja Pirkėjas.

3. KLIENTO ASMENS DUOMENYS
3.1. Vartotojas gali užsiregistruoti Pardavėjo svetainėje (www.sofaonline.lt), registracijos metu pateikdamas prašomus asmens duomenis.
3.2. Kliento registracija patvirtinama automatiškai.
3.3. Klientas sutinka, kad Pardavėjas turi teisę tvarkyti Kliento asmens duomenis, šiose Taisyklėse nurodytais atvejais ir tikslais.
3.4. Pardavėjas patvirtina, kad Kliento asmens duomenys bus naudojami Kliento užsakymui įvykdyti.
3.5 Sukūręs Tinklapyje savo Paskyrą, Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją el. paštu info@sofaonline.lt. 
3.6. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Kliento asmens duomenų ir su užsakymu susijusios informacijos jokioms trečioms šalims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių tiekimo ir pristatymo ar kitas su Kliento užsakymu susijusias paslaugas. Kitais atvejais informacija gali būti suteikta tik LR teisės aktų numatyta tvarka, arba atskiru rašytiniu Kliento sutikimu.
3.7. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Kliento asmens duomenų apsaugą LR įstatymų numatyta tvarka.

4. PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS
4.1. Pardavėjo užsakymo patvirtinimas, Klientui pateikus užsakymą prieš tai susipažinus ir sutikus su šiomis Taisyklėmis, yra prilyginamas pirkimo-pardavimo sutarties sudarymui. 
Nuo to momento, Klientas yra įpareigotas už užsakytas prekes atsiskaityti tuo metu nustatytomis kainomis ir šias prekes priimti.
4.2. Šios sutarties neatskiriama dalimi laikomas priedas, t.y. patvirtintas užsakymas, kurį gauna Klientas elektroniniu paštu, su jame nurodyta informacija.
4.3. Sutartis laikoma nutraukta:
4.3.1 kai užsakymas yra atšaukiamas vienos iš sutarties šalių;
4.3.2 kai Kliento pagrįstas reikalavimas grąžinti visus už prekę sumokėtus pinigus, Klientui grąžinus prekę.
4.4. Sutartis yra laikoma įvykdyta, kai Klientas atsiskaito už prekes ir jas gauna.
4.5. Kaskart pateikiant užsakymą sudaroma nauja pirkimo-pardavimo sutartis. 

5. KLIENTO TEISĖS IR PAREIGOS
5.1. Klientas turi teisę: 
5.1.1 pirkti Prekę Parduotuvėje nurodyta kaina ir Taisyklėse nustatyta tvarka; 
5.1.2 atsisakyti Prekės pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos naudojant ryšio priemones, pranešdamas Pardavėjui raštu el. paštu (info@sofaonline.lt) apie tai per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekės pristatymo dienos, jeigu daiktas nebuvo naudotas, sugadintas ar jo išvaizda iš esmės nepasikeitė, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl pagal individualų kliento užsakymą pagamintų prekių.
5.2. Klientas įsipareigoja: 
5.2.1 naudodamasis Pardavėjo teikiamomis paslaugomis Parduotuvėje vadovautis ir laikytis šiose Taisyklėse nustatytų nuostatų;
5.2.2 taisyklėse nustatyta tvarka atsiskaityti  su Pardavėju už nupirktas Prekes;
5.2.3 neatskleisti savo prisijungimo duomenų tretiems asmenims; 
5.2.4 pasikeitus asmens duomenims, kurie pateikti registracijos formoje, šiuos duomenis nedelsiant atnaujinti bei susipažinti su Parduotuvės Taisyklėmis.

6. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS
6.1. Pardavėjas turi teisę:
6.1.1 sustabdyti Parduotuvės veiklą; 
6.1.2 keisti parduodamų Prekių asortimentą ir kainas; 
6.1.3 pakeisti, atnaujinti Taisykles;
6.1.4 apriboti, ar panaikinti Kliento registraciją ir galimybę naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis, jei Klientas tyčia kenkia Parduotuvei, Pardavėjui;
6.1.5 anuliuoti Kliento užsakymą, kai Klientas vėluoja atsiskaityti, užsakydamas Prekes arba užsakymas yra pateiktas netikslus ar neteisingas.
6.2. Pardavėjas įsipareigoja:
6.2.1 parduoti Prekes ir išduoti Klientui, atsiskaičiusiam už jas, Prekių pirkimą-pardavimą patvirtinantį dokumentą; 
6.2.2 parduoti Prekes ir pristatyti užsakytas Prekes Taisyklėse nustatytomis sąlygomis.

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
7.1. Klientas atsako:
7.1.1 už pateiktų savo asmens duomenų teisingumą bei prisijungimo duomenų saugojimą ir neatskleidimą tretiems asmenims;
7.1.2 už savo veiksmus atliktus internetinėje Parduotuvėje.
7.2. Pardavėjas neatsako:
7.2.1 už nuostolius kurie atsirado dėl to, jog Klientas nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė buvo suteikta.
7.2.2 už Parduotuvėje kitų trečių šalių skelbiamą reklamą ir joje esančios informacijos teisingumą.
7.3. Šalys susitaria, kad kilus vienos iš šalių atsakomybei, kaltoji šalis kitai šaliai atlygina tiesioginius nuostolius.

8. APMOKĖJIMAS
8.1. Prekių kainos Tinklapyje ir Prekių užsakyme nurodomos eurais ir apima mokesčius, įskaitant PVM ir kitus mokesčius (jeigu jie taikomi).
8.2. Prekėms gali būti taikomos nuolaidos, kurios yra nesumuojamos, išskyrus atvejus, kai konkrečios nuolaidos ar akcijos taisyklės numato kitaip ir tai aiškiai nustatyta bei skelbiama Tinklapyje ir (ar) bet kuriame kitame Taisyklių dokumente.
8.3. Klientas už užsakytas prekes atsiskaito išankstiniu būdu per PaySera.lt sistemą. Tai patikima, saugi ir sparti internetinių atsiskaitymų sistema. PaySera.lt paslaugų vartotojai yra apsaugoti nuo duomenų vagysčių ir praradimų.
8.4. Pardavėjas įsipareigoja suteikti teisingą informaciją, būtiną visiškai atsiskaityti už užsisakytas prekes, tačiau neprisiima jokios atsakomybės dėl bankų nekokybiškų paslaugų ir su tuo kylančių nuostolių. Taip pat Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės kilusios dėl Kliento padarytų klaidų formuojant ir vykdant pavedimą (pvz. neteisingo sąskaitos numerio įvedimo, neteisingai pateikto užsakymo kodo ir kt.) ir su tuo kilusių nuostolių.
8.5. Sąskaitos faktūros siunčiamos  elektroniniu būdu užsakyme nurodytu el. pašto adresu.

9. PREKIŲ PRISTATYMAS
9.1. Pristatymas NEMOKAMAS išskyrus į Kuršių Neriją.
9.2. Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu Prekių pristatymo adresu. Priklausomai nuo Prekės, pristatymo būdai gali būti:
9.2.1 per DPD kurjerį;
9.2.2 per DPD paštomatą;
9.2.3 per Sofaonline transportą;

9.2.4 atsiima pats pirkėjas.                     

9.3. Jeigu Prekės pristatomos Pirkėjui, Pirkėjas įsipareigoja Prekes priimti pats arba kitas asmuo, kuris gali būti nurodytas kaip siuntinio Gavėjas.
9.4. Užsakymai priimami kasdien, tačiau vykdomi tik darbo dienomis

10. PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA
10.1. Kiekvienos parduodamos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
10.2. Pardavėjas neatsako, kad Tinklapyje pavaizduotų Prekių spalva, forma ir (ar) kiti parametrai gali neatitikti realių Prekės formų, spalvos ir (ar) kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo įrenginio techninių savybių. Dėl to, tuo atveju, jeigu Jums reikėtų išsamesnės informacijos, patarimo ar nurodymų dėl mūsų Prekių, prašome kreiptis tiesiogiai į Pardavėją el. paštu info@sofaonline.lt. 
10.3. Pardavėjas nėra atsakingas už Prekių kokybės pablogėjimą šiais atvejais:
10.3.1 jei Klientas ar asmenys, kuriems Klientas perdavė Prekes, jas naudojo ne tiems tikslams, kuriems tokios Prekės yra paprastai naudojamos;
10.3.2 nesilaikė instrukcijose nurodytų reikalavimų;
10.3.3 pažeidė Prekių transportavimo, laikymo, naudojimo ir / ar sandėliavimo taisykles;
10.3.4 jei naudojant baldą atsirado natūralūs spalvos ar tekstūros pakitimai;
10.3.5 Prekių kokybės pablogėjimas yra sukeltas Kliento ar kitų asmenų, kuriems Klientas pardavė Prekes, veiksmų.

11. PREKIŲ GRĄŽINIMAS
11.1. Klientui parduotų Prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos Prekės keičiamos ir grąžinamos remiantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis", patvirtintomis LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217.
11.2. Nepatikusių prekių grąžinimo atveju, pristatymo mokestį turi mokėti Klientas. Grąžinamų nekokybiškų prekių siuntinio pristatymo išlaidas padengia Pardavėjas.
11.3. Pardavėjas Prekes iš Kliento priima, jeigu:
11.3.1 prekė nenaudota, nepraradusi savo prekinės išvaizdos bei nėra sugadinta;
11.3.2 pateikiama originalioje tvarkingoje pakuotėje;
11.3.3 grąžinama pilna Prekės komplektacija;
11.3.4 klientas pateikia Prekės įsigijimo dokumentą.
11.4.Tinkamos kokybės prekių grąžinimas vykdomas vadovaujantis LR Civilinio kodekso 6.228-10 ir 6.228-11 straipsnių numatyta tvarka.
11.5. Prekė nekeičiama, neatlygintinai trūkumai nešalinami ir pinigai negrąžinami, jei prekės trūkumai atsirado dėl to, kad klientas pažeidė prekės naudojimo ar saugojimo taisykles.

12. KITOS NUOSTATOS
12.1. Griežtai draudžiama be parduotuvės raštiško leidimo kopijuoti ar kitaip platinti UAB „MINKŠTŲJŲ BALDŲ FABRIKAS“ internetiniame tinklapyje esančią informaciją.
12.2. Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, o šiose taisyklėse numatytiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
12.3. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visi su Sutartimi susiję ar dėl jos vykdymo, pažeidimo, nutraukimo ar negaliojimo kilę ginčai, pretenzijos ir (ar) nesutarimai sprendžiami derybų keliu. Jeigu susitarimo nepavyksta pasiekti derybomis, ginčai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
12.4. Nurodytos kainos galioja tik internetinėje Parduotuvėje. 
12.5. Rekvizitai sąskaitai faktūrai gali būti pakeičiami per 24h nuo užsakymo suformavimo. Vėliau sąskaitos faktūros duomenys neredaguojami.
12.6. Sąskaitos faktūros klientams siunčiamos užsakyme nurodytu elektroniniu paštu.

 

 

 

 

 

Norų sąrašas Meniu 0 0 €
Į viršų